Menu

Vedtægter

Fodboldklubben Sorø Freja                                                                              Hent som PDF


Senest revideret på ordinært Årsmøde 23. september 2021: §13 Bestyrelsen om forøgelse af antal
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed.


§1.
NAVN OG HJEMSTED
Foreningen Fodboldklubben Sorø Freja – i daglig tale Sorø Freja - er stiftet den 24. august 1924 og har
hjemsted i Sorø kommune. Sorø Frejas klubdragt er hvid spillertrøje, mørkeblå shorts og mørkeblå strømper.
Sorø Freja er tilsluttet DBU under Danmarks Idrætsforbund samt DGI og er underlagt disses bestemmelser
og love.


§2.
FORMÅL
Sorø Frejas formål er at dyrke idrætten fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i Sorø
Freja at udbrede kendskabet til idrætten fodbold og foreningen Sorø Freja.
Det er endvidere Sorø Frejas formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i
foreningens udvikling.


§3.
MEDLEMSKAB
Sorø Freja optager såvel aktive som passive medlemmer.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve
idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmer, trænere og ledere er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, forordninger og
reglementer og leve op til foreningens formålsbestemmelse samt gældende ordensreglementer og værdisæt
for Sorø hallen.
Endeligt afslag på medlemskab af Sorø Freja skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab,
forelægges Årsmødet.
Æresmedlemskab af Sorø Freja kan af bestyrelsen tildeles et medlem, som efter bestyrelsens vurdering har
gjort sig fortjent til dette gennem sit virke i og for foreningen.


§4.
INDMELDELSE
Indmeldelse skal ske til Sorø Freja via online indmeldelse på foreningens hjemmeside. For medlemmer
under 18 år skal indmeldelsesblanketten udfyldes af forældre eller værge.


§5.
UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt til Sorø Freja med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode via
udmeldelsesmeddelelse på foreningens hjemmeside (mail til medlemskab@soroefreja.dk). For medlemmer
under 18 år skal udmeldelsesmeddelelsen sendes af forældre eller værge.
I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med Sorø Freja
afvikles.


§6.
KONTINGENT
Kontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Alle aktive medlemmer af Sorø Freja, som endnu ikke er fyldt 18 år, har gratis adgang til alle foreningens
hjemmekampe, dog ikke pokalkampe i DBU-regi.


§7.
RESTANCE
Pådrager et medlem sig restance, og trods opfordring og rykkerbrev ikke betaler denne, kan Sorø Freja
slette vedkommende som medlem. Medlemmet kan da kun genoptages mod betaling af skyldig restance og
eventuelle rykkergebyrer.


§8.
UDELUKKELSE OG EKSKLUSION
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade
for Sorø Freja, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende Årsmøde, og
at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
Et Årsmødes beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af foreningens vedtægter.


§9.
ÅRSMØDE
Årsmødet er Sorø Frejas øverste myndighed i alle anliggender. Årsmøde afholdes én gang årligt inden
udgangen af september måned.
Indkaldelse med henvisning til dagsorden ifølge vedtægterne skal finde sted med tre ugers varsel ved
annoncering på Sorø Frejas hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på Årsmødet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før
Årsmødets afholdelse. Er der indkommet forslag, bekendtgøres disse på Sorø Frejas hjemmeside, således
at forslag er tilgængelige senest 1 uge før Årsmødets afholdelse.
Adgang til Årsmødet har alle Sorø Frejas medlemmer.
Hvert medlem under 18 år kan repræsenteres på Årsmødet med èn stemme ved forældre eller værge.
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Et rettidig indvarslet Årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.


§10.
DAGSORDEN
Dagsorden for Årsmødet skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt


§11.
ÅRSMØDETS LEDELSE
Forhandlingerne på Årsmødet ledes af en dirigent, der vælges på Årsmødet. Dirigenten må ikke være
medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om Sorø Frejas
opløsning kvalificeret flertal, dvs. 2/3 majoritet.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på
forlangende. Der udfærdiges et referat over Årsmødets beslutninger. Referatet godkendes og underskrives
af dirigenten.


§12.
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE
Ekstraordinært Årsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel
af Sorø Frejas stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med
angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.
Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav
til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for Årsmødet.


§13.
BESTYRELSEN
Bestyrelsen er Sorø Frejas daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen består af minimum 5 og højst 9 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på Årsmødet.
Formanden og minimum 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og kasserer og minimum 2
bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Er
bestyrelsen på 8 eller 9 medlemmer, skal mindst 5 medlemmer, herunder formanden, være til stede, for at
bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Alle afgørelser finder sted ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, afgør formandens stemme udfaldet,
svarende til at formandens stemme tæller for 2 stemmer.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Sorø Freja i henhold til vedtægterne.
Efter Årsmødet fordeler de valgte bestyrelsesmedlemmer posterne mellem sig, dog med minimum en
formand og en kasserer.
Udtræder formand eller kasserer af bestyrelsen i dennes valgperiode, indtræder ny formand eller kasserer i
den resterende del af den udtrædendes valgperiode.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer - aktive som passive - der er fyldt 18 år. For at opnå valg som
formand kræves dog en alder på minimum 25 år.
Endvidere vælges på Årsmødet 1 suppleant til bestyrelsen for ét år ad gangen.
På første bestyrelsesmøde udpeges repræsentanter til råd og nævn, som Sorø Freja måtte være
repræsenteret i.


§14.
REGNSKAB
Foreningens regnskabsår er 1. juli – 30. juni.
Bestyrelsen skal afgive årsregnskab for det afsluttede regnskabsår år til revisoren. Årsregnskab samt
budgetforslag forelægges på Årsmødet: Årsregnskabet til godkendelse og forsynet med revisorens
påtegning og underskrift.


§15.
REVISION
På Årsmødet vælges for et år ad gangen en revisor og revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år i juli/august gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med påtegning. Revisoren har til
enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§16.
TEGNING OG HÆFTELSE
Tegningsberettiget er formand eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner over 10.000,00 kr. kræves
forhåndsgodkendelse af formand eller kasserer og ansvarlig udvalgsformand. Køb, salg eller pantsætning af
eventuel fast ejendom skal godkendes på Årsmødet. Ligeledes skal lånoptagelsen på mere end 50.000,00
kr. godkendes på Årsmødet.
Der påhviler ikke Sorø Frejas medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.


§17.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert Årsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§18.
FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært
Årsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt, kræves, at mindst 2/3 af Sorø Frejas stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant
flertal på et Årsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt Årsmøde, hvor beslutning kan
træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til
stede.
På Årsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke idrætsformål i Sorø kommune, Sorø Frejas
eventuelle formue, herunder eventuel faste ejendom og løsøre, skal tilgå.


Senest revideret på ordinært Årsmøde 23. september 2021: §13 Bestyrelsen om forøgelse af antal
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed.


Bestyrelsen
Fodboldklubben Sorø Freja

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trakfifmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Luk